Algemene voorwaarden

Tickets

Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Een ticket blijft eigendom van de evenementenorganisator. Het is verboden een ticket door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken.

Een ticket kan niet geruild of teruggenomen worden. Gekochte tickets kunnen alleen geannuleerd worden in geval van ziekenhuisopname of overlijden op vertoon van een doktersbrief/overlijdensakte.

Cliënt dient binnen 2 dagen na zijn bestelling het betreffende bedrag te hebben overgeschreven naar het rekeningnummer van GraauwRock zoals deze gegevens staan op de bevestiging. Als het bedrag niet binnen 6 dagen op onze rekening is bijgeschreven beschouwen wij de bestelling als geannuleerd. U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren door het bedrag niet over te maken.

Evenement

Bezoekers van evenementen, optredens enzovoort, kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich hieraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

Bezoeker zal zich dienen te houden aan de door de organisator/eigenaar van de locatie tijdens het evenement of optreden gestelde gedragsregels met betrekking tot het evenement. 

De belangrijkste en algemeen geldende regels zijn:

1) Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement en/of locatie.

2) De organisatie of houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om beeld- en/of geluidsopnamen te doen maken. Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van de genoemde opnamen.

Aansprakelijkheid

GraauwRock is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging, of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens een bezoek aan het evenement.

Website

De website(s) wordt c.q. worden regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich ten alle tijde wijzigingen voordoen die voor de bezoeker van de website nog niet zichtbaar zijn. 

Concept en realisatie: Ketchup Media.